item 1727

Canon Winsums Jodendom
.
. x.   . x.   . x.   . x.   . x.
.

.
. x.   . x.   . x.

.
.

I N T R O D U C T I E
.

thema: Godsdienstvrijheid
.

meer over item 1727: klik hier
.
interview met JEW-auteur Hans Hamburger
klik hier
.
overzicht Canon Winsums Jodendom:
 klik hier

.

.

.X.

.1727.

Vanaf zijn geboorte in 1727 woont Benjamin Hertog van Zanten in het naburige dorp Baflo. Hij wordt slager en trouwt met Roosje Salomons. Hun dochter Leentje Benjamins van Zanten groeit ook in Baflo op. Later trouwt ze met slager Izaäk Marcus van Berg uit Loppersum. Het echtpaar gaat in het tweelingdorp Winsum-Obergum wonen en krijgt daar tussen 1776 en 1789 vier kinderen: Benjamin, Frouke, Heyman en Anna. Zo komt in de tweede helft van de 18e eeuw, met de komst van het echtpaar Izaäk Marcus en Leentje van Berg, ook in Winsum de Joodse vestiging op gang. In de bloeiperiode aan het eind van de 19e eeuw zal die Winsums-Joodse gemeenschap zo'n 180 leden tellen.

.

.X.

.
.
.
.
onbegrip en strijd

Inleiding
Jodendom, christendom en islam zijn drie religies die veel met elkaar gemeen hebben, zoals het scheppingsverhaal en het verhaal over vader Abraham en zijn vrouw Sara. Die verhalen zijn allemaal ontstaan in het Midden-Oosten maar worden verschillend begrepen en doorverteld. Daardoor ontstaat er vaak onbegrip en onderlinge strijd. Het jodendom is de oudste van de drie religies, daarna volgt het christendom en tenslotte de islam. In ons land is het christendom in de Middeleeuwen geïntroduceerd, maar vroege verspreiding vindt dan al plaats via het zogenaamde 'Imperium Romanum', het Romeinse Rijk.
x
Andere religies krijgen in Nederland, net als in de rest van West-Europa, pas veel later erkenning. Daar gaat in de 16e eeuw een vernieuwingsstrijd binnen het christendom aan vooraf. Dan vestigen zich rond 1600 ook de eerste Joodse kooplieden uit Zuid-Europa ('Sefardim') in Nederland. In die tijd is er in ons land sprake van 'gewetensvrijheid'. Dat wil zeggen dat andere geloven wel worden getolereerd, maar dat openbare godsdienstuitoefening niet altijd is toegestaan. Zo mogen katholieken hun geloof in die tijd niet meer in het openbaar belijden omdat het katholicisme sinds de komst van het protestantisme niet langer officieel erkend wordt. Vanaf de 17e eeuw komen er ook steeds meer Joden uit Duitsland en Oost-Europa ('Asjkenazim') naar Nederland. Dit is het gevolg van de godsdienstoorlogen in de Duitse landen, maar ook de vestigingsvrijheid in ons land en het gunstige economische klimaat spelen hierbij een rol. Al met al leidt dit er toe dat vooral in de 18e eeuw het aantal Joodse inwoners in ons land sterk toeneemt. Maar pas aan het eind van de 18e eeuw komt er in Nederland echt ruimte voor mensen om hun geloof in vrijheid en naar eigen inzicht vorm te geven. Vanaf die tijd komen er dan ook steeds meer Joden in ons land wonen.

19e Eeuwse Joodse slagerij in Openluchtmuseum Warffum.

gronings jodendom

In Noordwest-Groningen begint die Joodse vestigingsgeschiedenis in het jaar 1727 in het dorp Baflo. Maar net als elders in Europa komt ook deze geschiedenis op abrupte wijze tot stilstand als zich tijdens de Tweede Wereldoorlog de Holocaust aandient. We volgen de lijn aan de hand van de Joodse familie van Zanten uit Baflo anno 1727 tot aan de familie Benninga die als een van de weinigen de Holocaust overleeft en Israël heeft verkozen als haar nieuwe thuisland.

.
kerstening
.
.

© public domain.

.
.

 

Godsdienstvrijheid in Nederland
In Noord-Europa bekeert de oorspronkelijk heidense bevolking zich in de Middeleeuwen tot het christendom. In de provincie Groningen speelt de blinde bard Bernlef daar een belangrijke rol bij. Het verhaal daarover speelt zich af rond het jaar 800 in het dorpje Helwerd bij Usquert onder de waddenkust. Daar geneest Bernlef als door een goddelijk wonder van zijn blindheid en kan weer zien. Uit dankbaarheid voor zijn genezing reist hij daarna als dichter-zanger mee met de zendelingen die het christelijke geloof komen brengen. De stem en liederen van Bernlef zijn daarbij een bron van inspiratie, waardoor veel mensen zich tot het christendom bekeren.
x
Boven de ingang aan de westzijde van de Martinitoren in Groningen staat de blinde Bernlef afgebeeld als één van de drie brengers en vernieuwers van het christendom in Groningen. Bernlef staat links van Sint-Maarten en heeft een harp in zijn handen. Rechts van de heilige Martinus staat Rudolf Agricola die een miniatuurversie van het door hemzelf ontworpen orgel van de Martinikerk vasthoudt. Eigenlijk heet Rudolphus Agricola gewoon 'Roelof Huisman'. Hij wordt in 1443 geboren in Baflo als zoon van de plaatselijke pastoor en ontwikkelt zich tot een veelzijdig wetenschapper, maakt onder andere deel uit van de kring van wetenschappers rond het klooster van Aduard en zal uitgroeien tot een van de belangrijkste vroeg-humanistische geleerden van de Lage Landen.

Portret van Rudolph Agricola (rond 1532 gemaakt door Lukas Cranach de oudere). © public domain

Standbeeld van humanist Rudolf Agricola te Baflo (beeldhouwer Jan Steen, 1982).

.
95 stellingen
.

Willem van Oranje. © public domain

 

 

Aan het eind van de 16e eeuw ontstaan er grote tegenstellingen binnen de Rooms-katholiek Kerk. In het jaar 1517 schrijft de Duitse monnik Luther zijn 95 stellingen waarin hij zich uitspreekt tegen de geloofspraktijk in de katholieke kerk. Hij stuurt dit geschrift naar de aartsbisschop en opdat iedereen het kan lezen bevestigt Luther zijn tekst met stellingen ook aan de deur van de kerk in Wittenberg. Deze gebeurtenissen vormen het begin van een godsdienstoorlog tussen aanhangers van de gevestigde katholieke kerk en de vernieuwingsbeweging die uitgroeit tot de latere protestantse kerk. In de provincie Groningen wordt deze nieuwe beweging geïntroduceerd als de 'Nije Leere'. Internationaal leidt deze geloofsstrijd tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog die van 1568 tot 1648 zal duren en een groot deel van West-Europa in z'n greep heeft.
x
Voor ons land is Willem van Oranje tijdens die Tachtigjarige Oorlog belangrijk als leider van de opstand tegen de katholieke Koning Phillips II van Spanje. Willem van Oranje werd in 1533 in Duitsland geboren en kreeg zijn opvoeding aan het hof in Brussel. Hij staat bekend als stichter van het 'Huis van Oranje' en wordt wel de 'Vader des Vaderlands' genoemd. In 1584 wordt hij in Delft dood geschoten door Balthasar Gerards. Na de Tachtigjarige Oorlog komt er gaandeweg meer tolerantie voor godsdienstige en andere levensovertuigingen van uiteenlopende aard en uiteindelijk wordt dat ook vastgelegd in de wet.

meer over item 1727: klik hier
.
.

.X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.   .X.